De NVHP pleit voor een pakket van maatregelen die consumenten helpen hun woningen versneld energiezuiniger te maken. Voorzitter Turhan Özgüner (foto): “De gestegen energielasten leiden ertoe dat steeds meer consumenten in betalingsproblemen (dreigen) te komen. Wij pleiten voor een set van maatregelen die binnen de financiële sector genomen kunnen worden om consumenten te helpen de druk, die het gevolg is van de gestegen energieprijzen, te verlichten.”

Özgüner: “De problematiek waarmee consumenten op dit moment te maken hebben en gaan krijgen is dermate ingrijpend complex dat op een breed gebied maatregelen nodig zijn. Naast de overheid kan elke sector zelf nadenken op welke gebieden zij met initiatieven kan komen om een bijdrage te leveren consumenten in deze moeilijke tijd te helpen. Gelet op ons werkgebied is het in dat kader logisch dat wij ons richten op de financiering van het verduurzamen van de woning.”

Snelle terugverdientijd

“Veel bewoners kunnen het energieverbruik van hun woning verlagen door het treffen van maatregelen”, zegt Özgüner. “Voor 9.000 euro aan investeringen in verduurzaming van de woning kunnen veel consumenten al relevante bezuinigingen op hun energielasten behalen. Juist door de hoge kosten van energie is de termijn waarbinnen deze investering wordt terugverdiend al in veel gevallen gedaald tot korter dan vier jaar.”

Heilige huisjes

“De problematiek waarmee wij als samenleving worden geconfronteerd, is dermate groot en heeft een dusdanige grote impact op het leven van individuele burgers dat het wenselijk is dat ‘heilige huisjes’ die in het verleden zijn ontstaan nu even aan de kant worden gezet en alle inzet wordt gericht op het bijdragen aan verlichting van de huidige situatie. Als NVHP bepleiten wij dat de financiële sector in overleg met het ministerie van Financiën en de toezichthouders DNB en AFM op zeer korte termijn de volgende opties onderzoeken:

Snellere hulp bij schuldproblematiek kan ernstige problemen voorkomen

Stress als gevolg van geldzorgen kan tot ernstige lichamelijke en geestelijke klachten leiden. Onderzoek toont aan dat tijdig ingrijpen bij schuldproblematiek helpt om hier ook weer sneller uit te komen. Door als sector proactief hulp te bieden aan klanten met betalingsproblemen en samen te werken met schuldhulpinstanties, kunnen ergere problemen voorkomen worden.

Actief attenderen op mogelijkheid aanvullende financiering

Banken hebben exact inzicht in de consumenten die bij deze banken een hypothecair krediet hebben afgesloten. Het beleid van veel banken is dat alle communicatie met deze klanten verloopt via de adviseurs die de klant heeft bijgestaan bij het afsluiten van de hypotheek. Wij bepleiten dat alle banken rechtstreeks hun relaties attenderen op de mogelijkheid om snel, dus eenvoudige procedures, en zonder veel extra kosten een financiering van maximaal 9.000 euro te krijgen die dan gebruikt moet worden om de woning te verduurzamen.

Kosten advies maximeren en onderdeel budget 9.000 euro indexeren

Het Ministerie van Financiën heeft het al eerder mogelijk gemaakt dat huiseigenaren, boven op de bestaande leennormen, een bedrag van 9.000 eruo lenen mits dit bedrag wordt gebruikt om de woning te verduurzamen. Het volledige bedrag moet dan voor deze verduurzaming worden aangewend. Wij bepleiten dat binnen dit bedrag een bedrag van maximaal 500 euro ook besteed mag worden voor de financiering van het advies dat voor veel klanten van belang is om in te winnen voordat zij tot deze financiering overgaan. Daarnaast is het gelet op de gestegen kosten van materiaal en arbeidsloon verstandig dit bedrag minimaal te indexeren.

Verlenging hypotheektermijn

In een aantal situaties zullen de kosten voor verduurzaming van de woning meer bedragen dan de grens van 9.000 euro. Wij bepleiten dat de optie om de termijn waarbinnen de hypotheek moet worden afgelost kan worden verlengd met de termijn die nodig is om, bij gelijkblijvende maandlasten, toch de hogere kosten van deze verduurzaming te financieren.

Branchebrede opleiding

Binnen de wettelijke vakopleidingen van financieel adviseurs wordt maar in zeer beperkte mate aandacht gegeven aan de situatie dat consumenten in betalingsproblemen (dreigen) te komen en de ondersteuning die financieel adviseurs op dat moment kunnen bieden. In samenwerking tussen banken en beroepsorganisaties moet het mogelijk zijn om binnen enkele maanden alle adviseurs aanvullende kennis op dit gebied aan te reiken.

Branchebrede voorlichting

Ook is te zien dat veel consumenten zich ten onrechte schamen wanneer zij in betalingsproblemen komen. Hoe eerder deze situatie wordt besproken, hoe meer mogelijkheden er zijn om tot oplossingen te komen. Banken en adviseurs zouden collectief een informatiecampagne moeten opstarten om consumenten te bewegen dreigende betalingsproblemen bespreekbaar te maken.”