Nederlandse vrouwen hebben vaak het gevoel dat ze niet begrepen worden door hun financiële adviseur of dat financiële dienstverlening niet aansluit bij hun behoeften. Zo vindt bijna driekwart van de vrouwen met een krappe beurs dat banken hen onvoldoende kunnen helpen met het op orde krijgen van hun financiën, terwijl 40% van de mannen in een vergelijkbare situatie vindt dat banken dit wél kunnen. Het is voor het eerst dat in Nederland grootschalig onderzoek is gedaan naar inclusief bankieren.

Dat blijkt uit het onderzoek ‘Het belang van inclusiviteit bij financiële dienstverlening’, dat ABN Amro samen met McKinsey en Better Future heeft verricht. Hierin zijn de obstakels in kaart gebracht die vrouwen in verschillende fasen van hun leven ervaren als het gaat om hun financiën. De uitkomsten laten volgens ABN Amro zien dat het cruciaal is om financiële dienstverlening voor iedereen toegankelijk te maken. Het is voor het eerst dat in Nederland zo’n omvangrijk onderzoek naar inclusief bankieren is gedaan. Koningin Máxima neemt het rapport vandaag, als speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling (UNSGSA), in ontvangst en houdt aansluitend een toespraak.

Onvoldoende bediend of ontevreden

Wereldwijd voelen vrouwen zich onvoldoende bediend of ontevreden over hun financiële dienstverlening. Dit is naast vervelend óók een gemiste kans, want financieel advies dat beter aansluit op de behoeften van vrouwen kan wereldwijd ruim 611 miljard euro aan extra inkomsten opleveren. Twee op de drie vrouwen in de grootste economieën geven echter aan dat financiële adviseurs hen niet begrijpen of onvoldoende ondersteunen met passend financieel advies.

Vergelijkbare barrières

Nederlandse vrouwen ervaren vergelijkbare barrières. ABN Amro heeft onderzoek verricht naar de verschillen tussen vrouwen en mannen, door zowel kwantitatief als kwalitatief vijf focusgroepen te onderzoeken: vrouwen met een krappe beurs, vrouwen met een bovengemiddeld inkomen of vermogen, vrouwelijke ondernemers en jonge vrouwelijke professionals. Hierbij is inzichtelijk gemaakt welke drijfveren zij in verschillende levensfasen hebben en tegen welke (financiële) barrières zij hierbij aanlopen.

Onvoldoende begrepen

“Uit ons onderzoek blijkt dat veel vrouwen zich onvoldoende begrepen voelen door hun bank of financiële adviseur. Het is daarom belangrijk dat onze dienstverlening beter aansluit op de behoeften die vrouwen in verschillende fasen van hun leven hebben. Dit vraagt om duidelijkere en toegankelijkere communicatie én om producten die passen bij de wensen van vrouwen. Bovendien helpt het als adviseurs zich goed kunnen verplaatsen in de behoeften van vrouwen en écht nieuwsgierig zijn naar hun wensen”, zegt Chantal Korteweg, directeur Inclusive Banking bij ABN Amro.

Gebrek aan persoonlijk advies

“We zien dat vrouwen in alle geledingen van de samenleving, ongeacht hun inkomensniveau, tegen vergelijkbare belemmeringen aanlopen”, zegt Korteweg. “Een gebrek aan persoonlijk advies wordt door meerdere groepen vrouwen als een gemis ervaren.” Vrouwen met een krappe beurs ervaren bijvoorbeeld een grotere afstand tot hun bank dan mannen in een vergelijkbare situatie. Zij worstelen bovendien meer met geld opzij zetten voor later en zeggen vaker dat het hen aan kennis of opleiding ontbreekt om financiële producten te doorgronden. Slechts 27% verwacht dat hun bank goed kan helpen bij het op orde brengen van hun financiën, sparen voor de toekomst en pensioenopbouw, terwijl dit voor vier op de tien mannen uit dezelfde focusgroep geldt.

Ook vermogende vrouwen voelen zich onbegrepen: twee op de drie vindt dat de financiële dienstverlening niet aansluit bij hun specifieke behoeften. Het grootste struikelblok is een gebrek aan financiële producten die het (toekomstig) vermogen van hun gezin beschermen. Ook hebben zij vaker behoefte aan beleggingsproducten met een langere beleggingshorizon en zijn zij meer dan vermogende mannen geïnteresseerd in (duurzame) investeringen met een positieve maatschappelijke impact.”

Vrouwelijke ondernemers

Hoewel het aantal vrouwelijke ondernemers in Nederland snel groeit, vinden ook zij tal van belemmeringen op hun weg met hun financiën. Zo zorgt het gebrek aan persoonlijk financieel advies er voor dat vrouwen het moeilijker vinden een onderneming te starten. Dat geldt voor bijna zes op de tien vrouwen, terwijl dit voor minder dan de helft van de mannen opgaat. Mede hierdoor lijkt het minder waarschijnlijk dat vrouwen een eigen bedrijf starten (9% tegenover 12,4% van de mannen) en is de kans drie keer kleiner dat zij hun bedrijf langer dan 3,5 jaar voortzetten. Uit het onderzoek blijkt ook dat vrouwelijke ondernemers meer moeite hebben (69%) met het aantrekken van kapitaal dan mannen (59%). Verder ontbreekt het hen vaak aan rolmodellen of een mentor aan wie ze zich kunnen spiegelen en hebben zij meer behoefte aan geschikte netwerkbijeenkomsten. Dat geldt voor ruim vier op de tien vrouwen in vergelijking met ongeveer een derde van de mannen.

Relevant onderwerp

“Het realiseren van gelijke kansen binnen de bancaire sector is een relevant onderwerp. Dat geldt overigens voor de maatschappij als geheel”, benadrukt Korteweg. “Voorlopige berekeningen laten zien dat alleen al het terugbrengen van het aantal vrouwen met een krappe beurs tot een vergelijkbaar aantal mannen in dezelfde situatie, de samenleving jaarlijks tussen 14 en 30 miljard aan extra inkomsten kan opleveren. Nu de verschillen transparant zijn, is het belangrijk dat alle spelers in het ecosysteem, financiële instellingen, overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven, samenwerken om barrières tot bankieren en financieren weg te nemen.”